06-36221996

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden puur&krachtig
(versie: januari 2016)

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
§ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
§ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training of aanverwante diensten.
§ opdrachtnemer: puur&krachtig, KvK nr.: 62245678, die deze algemene voorwaarden
hanteert voor het aanbieden van diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever.
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling

 

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen na de datum ervan, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van
artikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om werkzaamheden te laten verrichten door derden indien de in de overeenkomst beoogde adviseur, trainer of coach door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5. Contractduur en opzegging
1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

 

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, – handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 9. Betaling
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
3. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
4. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 8 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer in verzuim is. In zulks geval is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
6. Indien er wordt afgesproken dat er door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient het volledige bedrag vóór de helft van de duur van de training te worden voldaan mits anders afgesproken.
7. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
9. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
10. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door opdrachtgever te voldoen voorschot.
11. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 

Artikel 10. Incassokosten
1. Ingeval opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom
en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis.
2. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens een coaching sessie op een door opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade indien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
3. In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 11.2, dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele werknemers, vennoten en personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten), wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer te dier zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen standhoudt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van 1.000,-.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.

 

Artikel 12. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag.
2. De opdrachtgever van een cursus, training, begeleidings-of coaching traject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coaching traject schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer.
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject kosteloos geschieden, tenzij opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulks geval is opdrachtgever verplicht om (een deel van) deze kosten te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde(n) te vergoeden.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, begeleidings-of coaching traject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coaching gesprek kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen met een minimum van 60 euro. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekortkomende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 13. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN PUUR&KRACHTIG en Live4fit
Algemene Voorwaarden puur&krachtig en Live4fit
(Versie: januari 2016)

 

Deze voorwaarden gelden bij alle activiteiten die puur&krachtig en Live4fit organiseren. En zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden die puur&krachtig heeft.

 

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen puur&krachtig en Live4fit, hierna te noemen: Opdrachtnemer, en een wederpartij waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Met programma wordt verwezen naar alle producten die Opdrachtnemer aanbiedt.
3. Met cliënt refereert Opdrachtnemer tevens naar ‘organisatie’, ‘klant’, ‘deelnemer’ of ‘kandidaat’
4. Opdrachtnemer is geen zorginstelling.
5. De aard van het programma is intensief: lange dagen met veel activiteiten. Cliënten worden aangeraden bij twijfel zich vooraf te melden bij hun huisarts voor advies.
6. Opdrachtnemer verwacht van cliënten dat zij zich bewust zijn van de risico’s bij een dergelijk intensief programma en dat zij deze accepteren.

 

Artikel 2. De Koop
1. Koop door cliënt wordt gedaan na invulling en versturing van het boekingsformulier op de website of per e-mail naar puur&krachtig.
2. Koop wordt per e-mail bevestigd door Opdrachtnemer middels versturing factuur.
3. Indien de aanbetaling of restantbetaling niet voor het verstrijken van de betreffende factuurdatum op rekening van Opdrachtnemer staat heeft Opdrachtnemer het eenzijdig recht de koop ongedaan te maken.
4. Aankopen per telefoon en e-mail zijn bindend.
5. De Koop is overdraagbaar waarbij de eventuele kosten voor de cliënt zijn.
6. Opdrachtnemer behoudt het recht cliënten bij aanvang programma of op eerste dag van de Bootcamp om identificatie te vragen.
7. Verstrekte toegezegde korting vermeldt cliënt in het kader ‘opmerkingen’ van het koopformulier. Op de factuur zal de overeengekomen korting worden verrekend.

 

Artikel 3. Tarief
1. Opdrachtnemer behoudt het recht tariefwijzigingen door te voeren indien daarvoor toonaangevend aanleiding is.
2. Het tarief of de koopsom betreft het complete bedrag op factuur inclusief eventuele kosten van het +pakket.
3. Tarieven op de website zijn inclusief btw tenzij anders is vermeld.
4. Tarieven op de site zijn exclusief toeristenbelasting à €1,5 p.p.p.n. en inclusief reserveringskosten à €15,- p.p.

 

Artikel 4. Programma
1. Het Programma bevat workshops op het gebied van bewustwording en inspanning zoals weergegeven in de productomschrijving en op de factuur staan.
2. De duur van het verblijf is afhankelijk van het gekozen programma: 4 dagen/ 3 overnachtingen inclusief voeding en water, thee en fruit.
3. Groepsgroottes van de bootcamp kan variëren van 5 t/m 12 deelnemers
4. Deelnemers jonger dan 18 jaar hebben toestemming van ouders/verzorger nodig. Schriftelijke bevestiging hiervan kan worden gevraagd.
5. Opdrachtnemer draagt zorg voor minimaal 1 instructeur per groep. Instructie wordt veelal maar niet uitsluitend door instructeurs met gerichte ervaring gegeven.
6. Het is verantwoordelijkheid van cliënt instructies per e-mail op te volgen.
7. Opdrachtnemer streeft naar invulling van het programma als gepresenteerd op de website en flyer maar Opdrachtnemer behoudt het recht delen van het programma te wijzigen.
8. Foto’s en afbeeldingen op de website dienen ter illustratie en zijn geen garantie dat het programma ook exact verloopt als geïllustreerd. Opdrachtnemer behoudt het recht de locatie na boeking te wijzigen naar een vergelijkbare locatie in Zweden.

 

Artikel 5. Schade
1. Cliënt die schade veroorzaakt bij Opdrachtnemer of derden wordt hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld
2. Indien cliënt jonger dan 18 jaar is kunnen ouders of verzorgers verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld.
3. Opdrachtnemer raadt cliënten aan vooraf een reis-, aansprakelijkheids- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 6. Annulering
1. Opdrachtnemer maakt kosten als gevolg van aankopen.
2. Opdrachtnemer hanteert bij annulering de volgende annuleringsvoorwaarden. Cliënt is Opdrachtnemer de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– bij annulering tot de 60ste dag (exclusief) vóór de
Eerste dag van de Bootcamp: 30 % van de boeksom
– bij annulering vanaf de 59ste dag (inclusief) tot
de 40ste dag (exclusief) vóór de eerste dag van de Bootcamp: 60%
van de boeksom;
– bij annulering vanaf de 39ste dag (inclusief) tot
de vertrekdag: 90% van de boeksom;
– bij annulering op de eerste dag Bootcamp of later: de volledige boeksom.
3. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd op het post- of mailadres van Opdrachtnemer.
4. Opdrachtnemer heeft haar bedrijfsvoering ingericht op flexibiliteit. Er is noodzaak een minimaal aantal van 5 cliënten te werven. Indien in een onwaarschijnlijke situatie er onvoldoende cliënten zich aanmelden behoudt Opdrachtnemer het recht op annulering. Cliënt ontvangt uiterlijk zeven dagen aanvang van de eerste dag van de Bootcamp hiervan bericht. Als na goedkeuring van Opdrachtnemer een ticket is geboekt zal Opdrachtnemer deze kosten bij annulering vergoeden na overleg van de factuur. Bij annulering wordt deelname aan het programma op een ander tijdstip aangeboden.

 

Artikel 7. Rente en incassokosten
1. De cliënt die niet tijdig aan de geldelijke verplichting jegens Opdrachtnemer heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
2. Voorts is de deelnemer gehouden tot vergoeding van in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 8. Acceptatie van autoriteit
1. Opdrachtnemer streeft te allen tijde naar een win/win uitkomst bij eventuele knelpunten en gaat uitvoerig in overleg met cliënt.
2. Cliënt accepteert autoriteit van medewerkers van Opdrachtnemer.
3. Indien cliënt ongepast gedrag vertoont, geen respect toont jegens andere cliënten of Opdrachtnemer of schade berokkent aan Opdrachtnemer of derden behoudt Opdrachtnemer het recht cliënt uit het programma te verwijderen.
4. Indien de gezondheid of veiligheid van cliënt in gevaar komt kan Opdrachtnemer besluiten cliënt verdere toegang tot deelname te onthouden.

 

Artikel 9. Persoonlijke gezondheid
1. Cliënt verklaart in goede fysieke en mentale gezondheid te verkeren en zich niet bewust te zijn van welke reden dan ook dat aanleiding geeft te veronderstellen dat het programma niet kan worden doorlopen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtnemer of haar leidinggevenden.
2. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. De deelnemer wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch Opdrachtnemer, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen.

 

Artikel 11. Privacy
1. Opdrachtnemer verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens
2. Verkregen data kan in geanonimiseerde vorm gebruikt worden voor het verbeteren van de dienstverlening of ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van onze programma’s/producten.
3. Elke vraag, boeking of contact kan leiden tot inschrijving voor de nieuwsbrief. Client kan zich hier altijd voor uitschrijven.
4. Deelnemer stemt in met het gebruik van (video)beeldmateriaal gemaakt tijdens de Bootcamp voor commerciële doeleinden (website, Facebook) en draagt het portretrecht over. (Video) beeldmateriaal, ook verstrekt op DVD, blijft ten alle tijde eigendom van puur&krachtig en Live 4fit.

 

Artikel 12. Slotbepalingen
1. Op alle door Opdrachtnemer gesloten verkopen is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Overeenkomsten tussen cliënt en Opdrachtnemer kunnen alleen telefonisch, schriftelijk, per e-mail of online worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.